0 produk di keranjang belanja Anda

Tidak ada produk di keranjang.

Arsip Tag B.Sunda SMP

Buku Siswa B. Sunda Kelas 9 K13 Revisi 2014

Buku Bahasa Sunda Kelas 9 Kurikulum 2013 Revisi 2018 merupakan edisi revisi terbaru yang sudah bisa digunakan siswa/siswi SMP/MTs. Alhamdulillah, ieu buku pangajaran basa Sunda tiasa ngawujud, enggoning nyaosan impleméntasi Kurikulum 2013, pikeun ngeusian lolongkrang Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah di Jawa Barat.  Hasil garapan tim panyusun téh aya dua rupi buku nyaéta buku murid sareng buku guru. Èta téh mangrupa bagian…

Baca selengkapnya

Buku Siswa B. Sunda Kelas 8 K13 Revisi 2014

Buku Bahasa Sunda Kelas 8 Kurikulum 2013 Revisi 2014 merupakan edisi revisi yang sudah bisa digunakan siswa/siswi SMP/MTs. Alhamdulillah, ieu buku pangajaran basa Sunda tiasa ngawujud, enggoning nyaosan impleméntasi Kurikulum 2013, pikeun ngeusian lolongkrang Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah di Jawa Barat. Hasil garapan tim panyusun téh aya dua rupi buku nyaéta buku murid sareng buku guru. Èta téh mangrupa bagian tina…

Baca selengkapnya

Buku Siswa B. Sunda Kelas 7 K13 Revisi 2014

Buku Bahasa Sunda Kelas 7 Kurikulum 2013 Revisi 2014 merupakan edisi revisi yang sudah bisa digunakan siswa/siswi SMP/MTs. Alhamdulillah, ieu buku pangajaran basa Sunda tiasa ngawujud, enggoning nyaosan implemèntasi Kurikulum 2013, pikeun ngeusian lolongkrang Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah di Jawa Barat.  Hasil garapan tim panyusun tèh aya dua rupi buku nyaèta buku murid sareng buku guru. Èta tèh mangrupa bagian tina…

Baca selengkapnya